ריט 1 הינה קרן ההשקעה בנדל"ן מניב הראשונה והגדולה בישראל

החזקה במניות הקרן מאפשרת להשתתף בהשקעה בנכסים מניבים איכותיים במגוון סקטורים ברחבי הארץ ובניהול מקצועי

הנכסים המניבים

בבעלות ריט 1 נכסים מניבים בהיקף של כ - 670,000 מ"ר ובשווי כולל של כ - 8.3 מיליארד ₪
 

98
%
שיעור תפוסה
58
נכסים מניבים
670000
מטר להשכרה
8
שווי נכסים במיליארדים

נכסים חמים להשכרה

הנכסים הכי מבוקשים באיזורים הכי שווים, כנסו לראות

קרן הנדל"ן המניב הראשונה והגדולה בישראל
קרנות ריט (REIT-Real Estate Investment Trusts) נוסדו לראשונה בארה"ב ב 1960 במסגרת חקיקה חברתית. מטרת המהלך היה לעודד השקעה של הציבור הרחב בנכסים מניבים איכותיים וגדולים, בפיזור רחב ובניהול מקצועי. נכסים מניבים נהנים מיתרונות השקעה בדמות תשואות נאות לאורך זמן,
מרכיב תזרימי שוטף גבוה יחסית בתשואה הכוללת ומתאם נמוך עם נכסי השקעה אחרים שתורם להקטנת התנודתיות והסיכון הכולל בתיק ההשקעות. רכישת מניות בקרן מאפשרת, למעשה, להשקיע במגוון נכסים מניבים בסכומים נמוכים וליהנות מתרומתם לתיק ההשקעות. הצלחת המהלך בארה"ב הביאה במהלך השנים להתפשטות מודל הריט לעשרות מדינות ברחבי העולם.
ישראל אימצה את מודל הריט בחקיקה בשנת 2006.
ריט 1 הוקמה ונרשמה למסחר בבורסה לני"ע בתל אביב כבר באותה שנה.
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)