רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, דוד ארבוב - טלפון: 054-9409090 | דוא"ל: david@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

רוטשילד 3 - מבנה משרדים

רוטשילד 3, תל אביב

שוכרים עיקריים:
אלטשולר שחם- בית השקעות, פיקטה, שרודרס, מרכז הסחר הטיוואני ועוד.
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
8
494
משרד
מיידי
משרד עם נוף לים, אפשרות התאמה עפ"י הצורך
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
19
494
משרד
מיידי
משרד מפואר ברמת גימור גבוהה, מתאים לסטארטאפים, נוף לים, מרוהט
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
22
250
משרד
מיידי
משרד ברמת גימור גבוהה, חלוקה לחדרים
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
17
350
משרד
מיידי
משרד מפואר ברמת גימור גבוהה לכיוון צפון מערב
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)