ריט 1 - קשרי משקיעים

 ריט 1 הינה קרן השקעות בנדל"ן (REIT) הראשונה והגדולה בישראל. בבעלות הקרן ובניהולה עשרות נכסים מניבים בפיזור סקטוריאלי וגיאוגרפי רחב ובשווי כולל של כ 5 מיליארד ש"ח. מניות הקרן נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב במדד ת"א – 125, ת"א נדל"ן, ת"א נדל"ן מניב ישראל, ובמדד תל בונד 40 תחת הסימול ריט1.  הקרן מדורגת AA / Stable ע"י S&P  מעלות. 

דוחות כספיים

מצגות החברה

מדיניות דיבידנד

ריט 1 חילקה למעלה מ-900 מ' ש"ח מאז הקמתה


החברה החליטה לאמץ מדיניות דיבידנד, לפיה הדיבידנד השנתי לא יפחת ממלוא הכנסתה השנתית החייבת.
החברה תפעל לחלוקת הדיבידנד מדי רבעון, במועדים שייקבעו ע"י הדירקטוריון.
בכל שנה תפרסם החברה, יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים, את הדיבידנד המינימלי לאותה שנה.הדירקטוריון יהיה רשאי, בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד.

 

שאלות ותשובות