ריט 1 - קשרי משקיעים

ריט 1 הינה קרן השקעות בנדל"ן (REIT) הראשונה והגדולה בישראל. בבעלות הקרן ובניהולה עשרות נכסים מניבים בפיזור סקטוריאלי וגיאוגרפי רחב ובשווי כולל של כ- 8.3 מיליארד ש"ח. מניות הקרן נסחרות בבורסה לני"ע בתל אביב במדד ת"א – 125, ת"א נדל"ן, ת"א נדל"ן מניב ישראל, ובמדד תל בונד 40 תחת הסימול ריט1.  דירוג המנפיק של הקרן ע"י S&P מעלות הוא ilAA/Negative, דירוג סדרות האג"ח הוא ilAA.


 

מדיניות דיבידנד

ריט 1 חילקה למעלה ממיליארד ש"ח מאז הקמתה

החברה החליטה לאמץ מדיניות דיבידנד, לפיה הדיבידנד השנתי לא יפחת ממלוא הכנסתה השנתית החייבת.
החברה תפעל לחלוקת הדיבידנד מדי רבעון, במועדים שייקבעו ע"י הדירקטוריון.
בכל שנה תפרסם החברה, יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים, את הדיבידנד המינימלי לאותה שנה.הדירקטוריון יהיה רשאי, בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, לשנות את הסכומים שיחולקו כדיבידנד.

שאלות ותשובות

הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)