נכס לדוגמה

משרדים לדוגמה לאחר בינוי והתאמה ע"י חברת ריט1

צוות הבינוי של ריט 1 מוביל במקצועיות ומסירות כל פרויקט בתפירה אישית לצרכי הלקוח. הליווי צמוד ומקיף החל משלב הרעיון, התכנון האדריכלי, בחירת החומרים, הפיקוח והביצוע עד לשלב קבלת המפתח וכל זאת בלוחות זמנים צפופים וללא פשרות.
להתרשמותכם מס' פרויקטים בבינוי ריט 1.
מאחורי כל פרויקט עומד לקוח שבחר להפוך איתנו חלום למציאות.
אתם חולמים... אנחנו בונים. 

הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)