לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, דוד ארבוב טלפון: 054-9409090 דוא"ל: david@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

מגדל חשמונאים

חשמונאים 100, תל אביב

שוכרים עיקריים:
גליקמן נטלר סומסונוב חברה לפרסום, גינדי, ברליץ, חיפה כימיקלים דרום בע"מ.
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
8
253
משרד
01.03.2021
משרדים
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
גלריה
85
משרד
מיידי
משרד אינטימי ברמת גימור גבוהה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
7
125
משרד
מיידי
אופן ספייס ושני חדרי דיונים, נוף פתוח ורמת גימור גבוהה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1-
כ - 420
מרתף גבוה
מיידי
מרתף גבוה, מעוצב, חדרי הרצאות, ניתן לחלוקה ליחידות
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)