רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, גלית פיינשטיין - טלפון: 052-8444566 | דוא"ל: galit@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

הברזל 7 - מבנה משרדים

הברזל 7, תל אביב

שוכרים עיקריים:
PPD , Xtend, מסעדת גוצ`ה
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1
1000
משרד
מיידי
קומה שלמה ברמת מעטפת, ניתנת לחלוקה או להשכרה במלואה.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
425
משרד
מיידי
משרדים ברמת גימור טובה.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
200
מיידי
אולם (מסעדה לשעבר), פונה לחזית הבניין עם נראות מצויינת לרחוב הברזל
עדיפות לתצוגה/מרפאות
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)