רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, דוד ארבוב - טלפון: 054-9409090 | דוא"ל: david@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

מגדל חשמונאים

חשמונאים 100, תל אביב

שוכרים עיקריים:
גליקמן נטלר סומסונוב חברה לפרסום, גינדי, חיפה כימיקלים דרום בע"מ, סופר קופיקס.
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
גלריה
85
משרד
מיידי
משרד אינטימי ברמת גימור גבוהה
דמי ניהול נמוכים כ- 11.5 ש"ח למ"ר
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1-
420
משרד
מיידי
מרתף גבוה, אפשרות להתאמה עפ"י צרכים בהסכם ארוך טווח.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
10
245
משרד
מיידי
עיצוב בהתאם לצרכים ולמפרט טכני
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)