רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, גלית פיינשטיין - טלפון: 052-8444566 | דוא"ל: galit@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

גלובל פארק, לוד

יודפת 2, לוד

שוכרים עיקריים:
בנק לאומי, נס, טלדור מערכות מחשבים, מטריקס, כלנית כרמון.
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
130+303
משרד
מיידי
שטחים ברמת מעטפת לבנייה עפ"י צרכי הלקוח
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
כ- 360
מעבדות / לוגיסטיקה
מיידי
תקרה גבוהה (4.5 מטר), גישה לפירים בגג (עבור מעבדות) וכניסה לפריקה וטעינה מאחור. מתאים ללוגיסטיקה, מעבדות ומחסנים. פינוי מוקדם אפשרי.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
730
מעבדות / לוגיסטיקה
גמיש
תקרה גבוהה (4.5 מטר), גישה לפירים בגג (עבור מעבדות) וכניסה לפריקה וטעינה מאחור. מתאים ללוגיסטיקה, מעבדות ומחסנים. פינוי מוקדם אפשרי. ניתן לקחת חלק מהשטח.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
כ- 1,100
משרד
מיידי
משרדים ברצף ברמת גימור טובה. כרגע השטח מחולק ל- 2 מושכרים בשטח של כ- 550 מ"ר כל אחד. ניתנים להשכרה ביחד או לחוד.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
5
784
משרד
מיידי
מעבדות ומשרדים ברמת גימור טובה. גישה לפירים לגג (עבור מעבדות)
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
300+123
מיידי
מתאים למשרדים ומעבדות (אפשר ביחד ולחוד)
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)