רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, גאלה בנסימון - טלפון: 054-5608206 | דוא"ל: gala@saronatlv.co.il
מאשר קבלת מיילים

מתחם שרונה - נדלן מסחרי בלב תל אביב

תל אביב

שוכרים עיקריים:
קלארו, לנדוור, וויסקי, פקטורי 54, טומי הילפיגר, בירגרדן, דיזל  ,אי דיגיטל, ביגה, קפה נמרוד, מקדונלדס, בוטי בייקרי, סבן אילבן, BEITEA, מסעדת טיטו, קפה mae
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
0
120
מסעדה / עסק מזון
מיידי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
0
174
מסעדה / עסק מזון
מיידי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
0
130
מסעדה / עסק מזון
מיידי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
0
73
מסעדה / עסק מזון
מיידי
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
0
240
מסעדה / עסק מזון
מיידי
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)