רוצים לראות בעצמכם? לפרטים נוספים, גלית פיינשטיין - טלפון: 052-8444566 | דוא"ל: galit@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

טרמינל 2, לוד

אבא הלל סילבר 18, לוד

שוכרים עיקריים:
מנהל הדיור הממשלתי, מי לוד, אלבר, חברות הייטק ועוד 
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
76
מיידי
משרדים ברמה טובה מאוד ניתנים לאיחור עם שטחים נוספים עד ל- 471 מ"ר יחד כמושכר אחד
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
271
משרד
מייד
משרדים ברמה טובה מאוד
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
124
משרד
מיידי
משרדים ברמה טובה מאוד
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1
598
משרד
מיידי
משרדים ברמה טובה מאוד, ניתנים לחלוקה
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)