לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, רונה אלוש טלפון: 054-9016650 דוא"ל: ronaa@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

אפעל 6 - מבנה משרדים בפתח תקווה

אפעל 6, קריית אריה, פתח תקווה

שוכרים עיקריים:
אורלן סוכנות לביטוח , פילת, פרטנר מניפקטיורינג.
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
4
495
משרד
מיידי
רמת גימור גבוהה כולל מרפסת 
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
1
700
משרד
מיידי
התאמה לצרכי הלקוח
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
1,125
משרד
מיידי
קומת משרדים עצמאית, ניתנת לחלוקה בסטנדרט גבוה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
4
341
משרד
מיידי
חלוקה לפי דרישה
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)