לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, גלית פיינשטיין טלפון: 052-8444566 דוא"ל: galit@reit1.co.il
מאשר קבלת מיילים

גלובל פארק, לוד

יודפת 2, לוד

שוכרים עיקריים:
בנק לאומי, נס, טלדור מערכות מחשבים, מטריקס, כלנית כרמון.
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
2
1,632
משרד
מיידי
משרדים ברצף ברמת גימור טובה.
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
185+130
משרד
מיידי
משרדים ברמת גימור טובה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
כ - 3,000
משרד
גמיש
קיימת אפשרות לחיבור / צרוף שטחים ללקוח אחד ככל הנדרש
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
3
289
משרד
מיידי
משרד ברמת גימור טובה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
360
משרד
01.01.2022
משרדים+מעבדות , אפשרות לצרף מחסנים, תקרה גבוהה, אפשרות ללוגיסטיקה (כניסה גם מהחניון)
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
5
784
משרד
01.01.2022
משרדים ברמת גימור טובה ומעבדות
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
כ- 1,400
משרד
מיידי
משרד ברמת גימור טובה, פינוי מוקדם אפשרי, אפשרות לצרף מחסנים, תקרה גבוהה, אפשרות ללוגיסטיקה (כניסה גם מהחניון) גובה תקרה 4.5 מ'.
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)