לפרטים נוספים על השטחים להשכרה ועל הנכס, ניר בוטנרו טלפון: 050-7298524 - דוא"ל nir@gadco.co.il
מאשר קבלת מיילים

תרדיון, מרלוג להשכרה

פארק תעשיות משגב

שוכרים עיקריים:
תפרון, פלרם, רפאל
שטחים פנויים להשכרה:
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
מפלס גלריה
180
משרד / מחסן
מיידי
לשימוש משרדים או אחסנה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
מפלס גלריה
250
משרד / מחסן
מיידי
לשימוש משרדים או אחסנה
קומה
שטח במ"ר
סוג הנכס
מועד אכלוס
קרקע
3200
12/2021
כולל שטחי פריקה וטעינה, קומה עצמאית.
מיקום:
הערה משפטית
אתר זה והמידע הכלול בו אינם מהווים הזמנה לרכישת ניירות הערך של החברה ו/או הצעה ו/או המלצה כלשהיא אחרת למשתמשים באתר.
האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות דיני המס החלים או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות למיסוי המשקיעים והחברה, ואינו בא במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
השימוש במידע לעיל הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והחברה אינה מבטיחה את מידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא.
המידע לעיל נכון ליום כתיבתו והחברה אינה מתחייבת לעדכן את המידע מעת לעת. בהתאם, יתכנו שינוים מיידים או מתמשכים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא לעיל.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, לבין האמור לעיל, יגבר האמור בדיווחיה הפומביים של החברה, כפי שהתפרסמו באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר מאיה של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (http://maya.tase.co.il)